přihlášení odhlášení
11MAMY
uživatel: anonymní

[Matematické metody]

Anotace

Předmět se zabývá teoretickými základy a aplikacemi matematických algoritmů a numerických postupů, používaných v oblasti inteligentních dopravních systémů. Funguje jako základ pro navazující odborné předměty oboru ITS.

Pro úspěšné zvládnutí předkládané látky předpokládáme základní znalosti fyziky, algebry, matematické analýzy, statistiky a algoritmizace.

Témata

V předmětu se budeme bavit hlavně o matematickém modelování a optimalizaci. Při diskusi o různých typech modelů pak přesáhneme i do základů teorie řízení a do oblasti zpracování dat.

Budeme si povídat například o

 • matematickém modelování
 • lineárních a nelinárních modelech, respektive o stavovém popisu
 • měření a základním zpracování dat
 • modelování z dat (tedy o blackbox modelech)
 • Kalmanových filtrech u lineárních stavových modelů
 • autoregresních a logit modelech, jež se často využívají v dopravě
 • optimalizaci a dynamickém programování
 • vícekriteriální optimalizaci.

Cvičení jsou pojata prakticky, vaším úkolem bude ve skupině nastudovat a prakticky ověřit vybraný matematický model.

Časová náročnost

Předmět je šestikreditový, celková předpokládaná studijní zátěž 150-180 hodin je rozdělena následovně:

 1. 13 kontaktních bloků po 4,5 hodinách: 60 hodin.
 2. Samostatná příprava před/po bloku: 20-50 hodin
 3. Vypracování semestrální práce: 30 hodin
 4. Příprava na zkoušku a zkouška: 40 hodin

Požadavky na uzavření předmětu

Předmět je uzavřen zápočtem a zkouškou. Pro úspěšné získání zápočtu je třeba

 1. alespoň na 50% uspět ve vstupním testu předpokládaných základních znalostí z minulých semestrů (test je možno jednou opakovat na konci bloku 11MAMY v rámci zkoušky, bodový zisk se nezapočítává do celkového bodového zisku ze semestru),
 2. alespoň na 50% uspět v průběžných testech během bloku (testy nelze opakovat, po předchozí domluvě si je lze nahradit v jiném termínu, body z testů se započítávají do celkového bodového zisku ze semestru),
 3. ve skupině o nejvýše třech studentech společně implementovat v Matlabu jednoduchý matematický model a odevzdat věcně i gramaticky korektní textovou zprávu popisující a hodnotící tento model.

Pro absolvování předmětu je třeba

 1. získat zápočet,
 2. získat dostatek bodů ve zkouškovém testu (test lze opakovat, dokud nevyčerpáte zkouškové termíny).

Celkové bodové hodnocení v předmětu je následující:

Ze semestru 20 bodů
– z toho zpracování modelu 10 bodů
– z toho průběžné testy 10 bodů
– minimum ze semestru 10 bodů
Zkouškový test 20 bodů
Celkem 40 bodů

Bodové rozsahy pro jednotlivé známku jsou tyto:

Počet bodů Známka ECTS
36 až 40 výborně A
32 až 36 velmi dobře B
28 až 32 dobře C
24 až 28 uspokojivě D
20 až 24 dostatečně E
0 až 20 nedostatečně F

Termín zkoušky

V pondělí 25.3.2019 v 9:30, místo bude upřesněno.

Konzultační termíny k semestrálnímu projektu

Postup práce na semestrálním projektu můžete po ukončení bloku osobně konzultovat a případné dotazy vznášet osobně ve dnech (předběžný návrh)

26.3.2019 15:30-17:00 F407
28.3.2019 16:00-17:00 F407
8.4.2019 15:30-16:30 F407
9.4.2019 15:30-17:00 F407
16.4.2019 14:30-17:00 F407
24.4.2019 14:30-15:30 K620 (pokud se objednáte do 23.4.2019 včetně; Konvikt, 5. patro vzadu)
26.4.2019 9:00-11:00 F??? (pokud se objednáte do 24.4.2019 včetně)
tbd    

Termíny budou postupně během bloku doplňovány. Termíny osobních konzultací ve zkouškovém období LS 2018/2019 mohu uvést až poté, co bude jasný harmonogram zkoušení.

 

Soubory

Školní rok: 2018/2019. Poslední změna obsahu: 24.04.2019 15:43:06. Vzniklo díky podpoře grantu FRVŠ 1344/2007.