přihlášení odhlášení
11MAMY
uživatel: anonymní

[Matematické metody]

Matlab a Matlab Grader 

 • V předmětu primárně používáme Matlab, jenž je na rozdíl od dřívějších let pro studenty ČVUT k dispozici zdarma v rámci celouniverzitní licence. Bližší informace o postupu registrace a instalace naleznete na https://download.cvut.cz/campus-wide-matlab/ (pokud se vám příčí instalovat celých cca 10GB Matlabu na svůj počítač, použijte buď Matlab Online nebo ořežte instalaci o nepotřebné toolboxy, předpokládám, že budeme potřebovat pouze Statistics and Machine Learning Toolbox)
 • Zkontrolujte si také, že jste zaregistrováni jako studenti na portálu Matlab Grader firmy MathWorks (pokud jste si instalovali studentský Matlab, tak patrně už ano, jinak navšivte https://grader.mathworks.com/ a pokračujte přes Sign Up; nezapomeňte se zaregistrovat svou univerzitní e-mailovou adresou). 

Přednášky 

 • Přednáší se stylem, inspirovaným metodou převrácené třídy (flipped class).
 • Před on-line přednáškou máte k dispozici ke každému tématu buď (a) video s komentovanými slajdy s tématem přednášky, nebo (b) webcasty z MOOC ke knize Introduction to Statistical Learning od dvojice Tibshirani-Hastie. 
 • Na videa se podíváte a doprovodné texty si přečtete samostatně. 

Podklady pro samostatné procvičování v Matlabu

Zkouška

 • prezenčně po ukončení bloku formou písemné práce

Anotace

Předmět se zabývá teoretickými základy a aplikacemi matematických algoritmů a numerických postupů, používaných v oblasti inteligentních dopravních systémů. Funguje jako základ pro navazující odborné předměty oboru ITS.

Pro úspěšné zvládnutí předkládané látky předpokládáme základní znalosti fyziky, algebry, matematické analýzy, statistiky a algoritmizace.

Témata

V předmětu se budeme bavit hlavně o matematickém modelování a optimalizaci. Při diskusi o různých typech modelů pak přesáhneme i do základů teorie řízení a do oblasti zpracování dat.

Budeme si povídat například o

 • matematickém modelování
 • lineárních a nelinárních modelech, respektive o stavovém popisu
 • měření a základním zpracování dat
 • modelování z dat (tedy o blackbox modelech)
 • Kalmanových filtrech u lineárních stavových modelů
 • autoregresních a logit modelech, jež se často využívají v dopravě
 • optimalizaci a dynamickém programování
 • vícekriteriální optimalizaci.

Cvičení jsou pojata prakticky, vaším úkolem bude ve skupině nastudovat a prakticky ověřit vybraný matematický model.

Časová náročnost

Předmět je sedmikreditový, celková předpokládaná studijní zátěž 175-210 hodin je rozdělena následovně:

 1. 13 kontaktních bloků po 4,5 hodinách: 60 hodin
 2. Samostatná příprava před/po bloku: 45-80 hodin
 3. Vypracování semestrální práce: 30 hodin
 4. Příprava na zkoušku a zkouška: 40 hodin

Požadavky na uzavření předmětu

Předmět je uzavřen zápočtem a zkouškou. Pro úspěšné získání zápočtu je třeba dosáhnout alespoň 50% bodového zisku z průběžných testů během bloku a ze semestrální práce, přičemž

 1. testy nelze opakovat, po předchozí domluvě si je ale lze nahradit v jiném termínu; body z testů se započítávají do celkového bodového zisku ze semestru,
 2. semestrální práce spočívá v implementaci (v Matlabu) jednoduchého matematického modelu ve skupině o nejvýše třech studentech společně a odevzdání věcně i gramaticky korektní textové zprávu popisující a hodnotící tento model.

Pro absolvování předmětu je třeba

 1. získat zápočet,
 2. získat dostatek bodů ve zkouškovém testu (test lze opakovat, dokud nevyčerpáte zkouškové termíny).

Celkové bodové hodnocení v předmětu je následující:

Ze semestru 20 bodů
– z toho zpracování modelu 10 bodů
– z toho průběžné testy 10 bodů
– minimum ze semestru 10 bodů
Zkouškový test 20 bodů
Celkem 40 bodů

Bodové rozsahy pro jednotlivé známku jsou tyto:

Počet bodů Známka ECTS
36 až 40 výborně A
32 až 36 velmi dobře B
28 až 32 dobře C
24 až 28 uspokojivě D
20 až 24 dostatečně E
0 až 20 nedostatečně F

Termín zkoušky

Zkouška je písemná, typicky v poslední den bloku nebo po domluvě někdy brzy po tomto datu.

Konzultační termíny k semestrálnímu projektu

Postup práce na semestrálním projektu můžete i po ukončení bloku osobně konzultovat a případné dotazy vznášet ve dnech (předběžný návrh)

26.3.2019 15:30-17:00 F407
28.3.2019 16:00-17:00 F407
8.4.2019 15:30-16:30 F407
9.4.2019 15:30-17:00 F407
16.4.2019 14:30-17:00 F407
24.4.2019 14:30-15:30 K620 (pokud se objednáte do 23.4.2019 včetně; Konvikt, 5. patro vzadu)
26.4.2019 9:00-11:00 F??? (pokud se objednáte do 24.4.2019 včetně)
tbd    

Termíny budou postupně během bloku doplňovány. Termíny osobních konzultací ve zkouškovém období LS 2019/2020 mohu uvést až poté, co bude jasný harmonogram zkoušení.

Na konzultacích domlouváme individuálně (e-mail, MS Teams chat). Konzultace mohou probíhat i přes MS Teams.

 

Soubory

Školní rok: 2023/2024. Poslední změna obsahu: 30.05.2023 19:12:26. Vzniklo díky podpoře grantu FRVŠ 1344/2007.